Ochrana údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti ek robotics Gmbh obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti ek robotics Gmbh je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů využívat speciální služby našeho podniku prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro takové zpracování neexistuje právní základ, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost ek robotics Gmbh. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů. Společnost ek robotics GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat přes internet však mohou být vždy vystaveny bezpečnostním zranitelnostem, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. pojmenování pojmů

Prohlášení o ochraně údajů společnosti ek robotics GmbH vychází z pojmů, které používá evropský inspektor ochrany údajů při vydávání nařízení o ochraně údajů (DS-GVO).

2. Název a adresa správce údajů

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

ek robotics GmbH
Oberwerder Damm 11
20539 Hamburg, Germany

Phone: +49 40 238 808 - 0
E-Mail: info@ek-robotics.com
Web: www.ek-robotics.com

 

3. soubory cookie

Internetové stránky společnosti ek robotics Gmbh používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče. Četné internetové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. Díky tomu mohou navštívené internetové stránky a servery rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie. Díky používání souborů cookie může společnost ek robotics Gmbh poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat pro uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provede webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti ek robotics GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost ek robotics GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné (1) ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) k zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních systémů a technologie našich webových stránek a (4) k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost ek robotics GmbH na jedné straně analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace a na druhé straně s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku, abychom v konečném důsledku mohli zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Osobní údaje, které jsou v tomto procesu předávány správci, vyplývají z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro vnitřní potřebu správce a pro jeho vlastní účely. Správce může zajistit předání údajů jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, kteří rovněž použijí osobní údaje výhradně pro interní použití, které lze přičíst správci. Při registraci na webových stránkách správce se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá s ohledem na to, že pouze tak lze zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby tyto údaje umožňují objasnit spáchané trestné činy. V tomto ohledu je uchovávání těchto údajů nezbytné pro ochranu správce údajů. Tyto údaje se zásadně nepředávají třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů dobrovolným poskytnutím osobních údajů slouží správci k tomu, aby mohl subjektu údajů nabídnout obsah nebo služby, které lze z povahy věci nabídnout pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z databáze správce.

Správce poskytne každému subjektu údajů na jeho žádost kdykoli informace o tom, jaké osobní údaje o něm uchovává. Správce dále opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo pokyn subjektu údajů, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání. V této souvislosti jsou subjektu údajů k dispozici všichni zaměstnanci správce jako kontaktní osoby.

6. možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Na základě zákonných ustanovení obsahují webové stránky společnosti ek robotics GmbH informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se uloží automaticky. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci, budou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

7. rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech stanovených evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným zákonodárcem v právních předpisech, které se na správce vztahují. Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskou směrnicí a nařízením Maker nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má podle evropské směrnice a nařízení právo získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na přístup

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli od správce bezplatně získat informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropský orgán pro směrnice a nařízení navíc udělil subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

účely zpracování

kategorie zpracovávaných osobních údajů

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací.

pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby.

existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování.

existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu.

pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů

existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

c) Právo na opravu

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo na to, aby správce neprodleně vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů a pokud zpracování již není nezbytné:

Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro takové účely, pro které již nejsou potřebné.

Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) DS-GVO, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.

Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 DS-GVO.

Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl.8 odst.1 DS-GVO.

Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností ek robotics Gmbh, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti ek robotics Gmbh zařídí, aby bylo žádosti o výmaz okamžitě vyhověno.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností ek robotics Gmbh a naše společnost je za ně odpovědná podle čl. 17 odst. 1 DS-GVO, ek robotics Gmbh provede přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení kompenzovala jiným správcům zpracování zveřejněných osobních údajů, aby informovala subjekt údajů o tom, že požádal tyto jiné správce o vymazání všech odkazů na osobní údaje nebo kopií či replikací osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné. Zaměstnanec společnosti ek robotics Gmbh v jednotlivých případech zajistí potřebné.

e) Právo na omezení zpracování

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů subjekt údajů napadne po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit.

Zpracování je nezákonné, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů.

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností ek robotics GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti ek robotics Gmbh zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při výkonu práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR má subjekt údajů dále právo na přímé předání osobních údajů od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti ek robotics Gmbh.

g) Právo vznést námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DS-GVO. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Společnost ek robotics Gmbh nebude v případě vznesení námitky osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost ek robotics GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti ek robotics GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost ek robotics GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které provádí společnost ek robotics GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 nařízení o ochraně osobních údajů, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance společnosti ek robotics GmbH nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů má rovněž možnost uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a to bez ohledu na směrnici 2002/58/ES.

h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, kterého se zpracování osobních údajů týká, má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, za předpokladu, že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a že toto právo stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, provede společnost ek roboticsGmbH vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, která zahrnují alespoň právo na zapojení subjektu údajů ze strany správce, vyjádření jeho názoru a napadení rozhodnutí. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

i) Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

9. ustanovení o ochraně údajů při používání a uplatňování Facebooku

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti Facebook. Facebook je sociální síť. Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obecně umožňuje uživatelům komunikovat a vzájemně komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství. Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je správcem osobních údajů společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce údajů a na které je integrována komponenta Facebooku (zásuvný modul Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Facebooku stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Facebooku z Facebooku. Kompletní přehled všech pluginů Facebooku najdete na adrese developers.facebook.com/docs/plugins/. V rámci tohoto technického postupu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil. Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje součást Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží tyto osobní údaje. Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na Facebooku; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány Facebooku, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku. Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese de.facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu údajů na Facebook.

10. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a uplatňování služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Správce integroval na tyto webové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Analýza webu je shromažďování, sestavování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, z jaké webové stránky subjekt údajů na webovou stránku vstoupil (tzv. referrery), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Analýza webu slouží především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem součásti Google Analytics je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Správce používá doplněk "_gat._anonymizeIp" pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics. Prostřednictvím tohoto doplňku je IP adresa internetového připojení subjektu údajů zkrácena a anonymizována společností Google, pokud je přístup na naše internetové stránky z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Společnost Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek, k sestavování online přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek. Služba Google Analytics ukládá soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Google Analytics předat údaje společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k výpočtu provize. Prostřednictvím souboru cookie se ukládají osobní údaje, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv subjektu údajů na našich webových stránkách. Pokaždé, když subjekt údajů navštíví naše webové stránky, jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu sdílet s třetími stranami. Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, jak již bylo popsáno výše, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s používáním těchto webových stránek, jakož i proti zpracování těchto údajů společností Google a takovému zpracování zabránit. Za tímto účelem si subjekt údajů musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na odkazu tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmí být přenášeny žádné údaje a informace o návštěvách webových stránek. Společnost Google považuje instalaci doplňku prohlížeče za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou, která je pod jeho kontrolou, může být doplněk prohlížeče znovu nainstalován nebo aktivován. Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobněji je služba Google Analytics vysvětlena na tomto odkazu www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a uplatňování služby Google Remarketing

Správce na těchto webových stránkách integroval služby remarketingu společnosti Google. Remarketing Google je funkce služby Google AdWords, která umožňuje společnosti zobrazovat reklamy uživatelům internetu, kteří již dříve navštívili webové stránky společnosti. Integrace služby Google Remarketing tak umožňuje společnosti vytvářet reklamu související s uživatelem a následně zobrazovat uživateli internetu reklamu odpovídající jeho zájmům. Provozovatelem služeb Google Remarketing je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.Účelem služby Google Remarketing je zobrazování zájmově relevantní reklamy. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo na jiných webových stránkách, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu. Google Remarketing ukládá soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Tento soubor cookie umožňuje společnosti Google rozpoznat návštěvníka našich webových stránek, když následně navštíví webové stránky, které jsou také členy reklamní sítě Google. Při každém vstupu na webovou stránku, na které je integrována služba Google Remarketing, se internetový prohlížeč dotyčné osoby automaticky identifikuje společnosti Google. V rámci tohoto technického postupu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa nebo chování uživatele při surfování, které používá mimo jiné k zobrazování zájmově relevantní reklamy. Prostřednictvím souboru cookie se ukládají osobní údaje, například webové stránky, které dotyčná osoba navštívila. Pokaždé, když subjekt údajů navštíví naše webové stránky, jsou osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu sdílet s třetími stranami. Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, jak již bylo popsáno výše, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z kteréhokoli internetového prohlížeče, který používá, a provést zde požadované nastavení. Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Ustanovení o ochraně údajů při používání a uplatňování služby Google AdWords

Správce na těchto webových stránkách integroval službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje umisťovat reklamy do výsledků vyhledávače Google a do reklamní sítě Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem zadat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google výhradně tehdy, když uživatel vyhledá pomocí vyhledávače výsledek vyhledávání odpovídající klíčovému slovu. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantních webových stránkách pomocí automatického algoritmu a v souladu s předem definovanými klíčovými slovy.

Provozovatelem služby Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávači Google a zobrazovat reklamu třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů navštíví naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google do systému informačních technologií subjektu údajů tzv. konverzní soubor cookie. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Konverzní soubor cookie ztrácí po třiceti dnech platnost a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Konverzní soubor cookie se používá ke sledování, zda byly na našich webových stránkách vyvolány určité podstránky, například nákupní košík v systému online obchodu, pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela. Konverzní soubor cookie umožňuje nám i společnosti Google sledovat, zda subjekt údajů, který navštívil naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, uskutečnil prodej, tj. dokončil nebo zrušil nákup zboží.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k vytváření statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistické údaje o návštěvách zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří na nás byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěšnosti či neúspěšnosti příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani ostatní inzerenti služby Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, na jejichž základě by bylo možné subjekt údajů identifikovat.

Prostřednictvím konverzního souboru cookie se ukládají osobní údaje, například webové stránky, které subjekt údajů navštívil. Pokaždé, když subjekt údajů navštíví naše webové stránky, jsou osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu poskytnout třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit konverzní soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google AdWords kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z kteréhokoli internetového prohlížeče, který používá, a provést zde požadované nastavení.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Ustanovení o ochraně údajů při používání a uplatňování sítě LinkedIn

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje navazovat kontakty se stávajícími obchodníky a navazovat nové obchodní kontakty. LinkedIn používá více než 400 milionů registrovaných uživatelů ve více než 200 zemích. LinkedIn je tak v současnosti největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

Provozní společností LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za otázky ochrany údajů mimo USA je odpovědná společnost LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém jednotlivém vyvolání našich webových stránek, které jsou vybaveny komponentou LinkedIn (pluginem LinkedIn), tato komponenta způsobí, že prohlížeč používaný subjektem údajů stáhne odpovídající reprezentaci komponenty z LinkedIn. Další informace o doplňcích LinkedIn najdete na adrese developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu získává LinkedIn informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na LinkedIn, LinkedIn rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů a po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje součást LinkedIn a LinkedIn je přiřazuje k příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Pokud subjekt údajů aktivuje tlačítko LinkedIn integrované na našich webových stránkách, LinkedIn přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

LinkedIn vždy obdrží prostřednictvím komponenty LinkedIn informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na LinkedIn; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu LinkedIn klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány společnosti LinkedIn, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu LinkedIn.

LinkedIn nabízí možnost odhlásit se z odběru e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam a spravovat nastavení reklam na adrese www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn také využívá partnery, jako jsou Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavovat soubory cookie. Tyto soubory cookie lze odmítnout na adrese www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady používání souborů cookie společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

15. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a uplatňování služby Twitter

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčná veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které mohou uživatelé publikovat a šířit tzv. tweety, tj. krátké zprávy omezené na 140 znaků. K těmto krátkým zprávám má přístup kdokoli, včetně lidí, kteří nejsou na Twitteru zaregistrováni. Tweety se však zobrazují i takzvaným sledujícím daného uživatele. Sledovatelé jsou ostatní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety daného uživatele. Twitter navíc umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Provozní společností Twitteru je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Twitteru stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Twitteru z Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitteru najdete na adrese about.twitter.com/en/resources/buttons. V rámci tohoto technického postupu získává společnost Twitter informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům šířit obsah těchto webových stránek, zviditelnit tyto webové stránky v digitálním světě a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje součást Twitteru a Twitter je přiřazuje k příslušnému účtu Twitteru subjektu údajů. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Twitteru integrovaných na našich webových stránkách, budou takto předané údaje a informace přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Twitteru subjektu údajů a uloženy a zpracovány společností Twitter.

Společnost Twitter vždy obdrží prostřednictvím komponenty Twitter informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na Twitter; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Twitter klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány společnosti Twitter, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Twitteru.

Platná ustanovení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na adrese twitter.com/privacy.

16. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a uplatňování systému Xing

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti služby Xing. Xing je internetová sociální síť, která uživatelům umožňuje navázat spojení se stávajícími obchodními kontakty a navazovat nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé si mohou na Xingu vytvořit svůj osobní profil. Společnosti mohou na Xingu například vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat nabídky práce.

Provozní společností společnosti Xing je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem, na které je integrována komponenta Xing (Xing plug-in), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou Xing ke stažení reprezentace příslušné komponenty Xing ze služby Xing. Další informace o doplňcích Xing najdete na adrese dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického postupu získává společnost Xing informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen ke službě Xing, společnost Xing rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje komponenta Xing a přiřazuje je k příslušnému účtu Xing subjektu údajů. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Xing integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "Sdílet", Xing přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Xing subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

Společnost Xing vždy obdrží prostřednictvím komponenty Xing informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen do Xing současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Xing klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány společnosti Xing, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu Xing.

Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Xing jsou uvedeny v ustanoveních o ochraně údajů zveřejněných společností Xing, která jsou k dispozici na adrese www.xing.com/privacy. Kromě toho společnost Xing zveřejnila informace o ochraně údajů pro tlačítko XING Share na adrese www.xing.com/app/share.

17. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a uplatňování služby DoubleClick

Správce má na těchto webových stránkách integrované komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick je značka společnosti Google, pod kterou se prodávají především speciální online marketingová řešení pro reklamní agentury a vydavatele.

Provozovatelem služby DoubleClick by Google je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Služba DoubleClick by Google přenáší data na server DoubleClick s každým zobrazením i s kliknutím nebo jinou aktivitou. Každý z těchto přenosů dat vyvolá požadavek na soubor cookie v prohlížeči subjektu údajů. Pokud prohlížeč tuto žádost přijme, společnost DoubleClick nastaví soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Účelem souboru cookie je optimalizace a zobrazování reklamy. Soubor cookie se mimo jiné používá k zobrazování reklamy relevantní pro uživatele a k vytváření zpráv o reklamních kampaních nebo k jejich zlepšování. Kromě toho se soubor cookie používá k zamezení vícenásobného zobrazení stejné reklamy.

DoubleClick používá ID souboru cookie, který je nutný pro zpracování technického postupu. ID souboru cookie je například potřeba k zobrazení reklamy v prohlížeči. Společnost DoubleClick může ID souboru cookie použít také k zaznamenání toho, které reklamy již byly v prohlížeči zobrazeny, aby se zabránilo duplicitnímu umístění. ID souboru cookie navíc umožňuje společnosti DoubleClick zaznamenávat konverze. Konverze jsou zaznamenány například tehdy, pokud byla uživateli dříve zobrazena reklama DoubleClick a uživatel následně provede nákup na webových stránkách inzerenta pomocí stejného internetového prohlížeče.

Soubor cookie DoubleClick neobsahuje žádné osobní údaje. Soubor cookie DoubleClick však může obsahovat další identifikátory kampaně. Identifikátor kampaně slouží k identifikaci kampaní, se kterými byl uživatel již v kontaktu.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta DoubleClick, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou DoubleClick předat údaje společnosti Google za účelem online reklamy a vyúčtování provizí. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google znalosti o údajích, které používá také k vytváření provizních výkazů. Google může mimo jiné sledovat, zda subjekt údajů kliknul na určité odkazy na našich webových stránkách.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubory cookie, které již společnost Google nastavila, kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti DoubleClick by Google naleznete na adrese www.google.com/intl/de/policies/.

18. Právní základ pro zpracování

Článek 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DS-GVO. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO. Konečně, operace zpracování by mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

19. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f DS-GVO, je naším oprávněným zájmem výkon naší činnosti ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

20. Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

21. zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů.

Informujeme vás, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec subjektu údajů v každém jednotlivém případě vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů. 22. V každém jednotlivém případě je nutné, aby subjekt údajů poskytl své osobní údaje.

22. existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

23. ochrana kontaktních údajů

datenschutz@ek-robotics.com

Přizpůsobení nastavení ochrany osobních údajů